Линктер

шаршемби, 22-ноябрь, 2017 Бишкек убактысы 15:41

АРУУКЕ


Алп жомокчу Сагынбай Орозбаковдун айтуусунда Арууке "Акылга дыйкан, өзү уз ааламда жок, айтканы түрткү, сөзү түз, адамча багып күлбөгөн атасы кайып өзү суз, кайсы күнү кай эткенин жан билбеген мүнөздөгү кайберендердин каны Байыңдын, Саякбайда Каныкейдин сиңдиси, Агынай кызы-делип айтылат. Арууке баатыр Алманбеттин өмүрлүк жары. Ал Алманбетке турмушка чыгаарда сыр көргөзүп, кебете-кешпирин бузуп, тилин чайнап, сүйлөгөн чулдур, кара кыз кыраакылыгын, акылынын сынынан өткөрөт. Акыры Алманбетке турмушка чыгат. Баш кошкон күндөн тартып камкор уз айым катары таанылат Кошойдун батасын алат. Чоң казатка жоо кийимдерин даярдоого жандуу катышат. Арууке Күлчородой баатыр уулду төрөйт. Арууке айым бүтүндөй өмүрүн Манас менен Алманбеттин достугу, жеңиши үчүн арналган. Саякбайдын айтуусунда Арууке мындайча сыпатталыптыр.

Аткаруучу Асанкан Жуманалиев.

Алманббет зайымы Арууке,

Ары сулуу даанышман

Көзү көргөн аластан

Көп аялдын ичинен

Тал-тал чачы бөлүнгөн

Акылы артык көрүнгөн,

Ордолуу калаа шаар болгон,

Ар кылыгы шай болгон

Бул Арууке турганда

Кыстоо салган кызыл тил

Кызыл тилидн балаасын

Кыйла адам бойлоп бил,

Тоо арасын суу бузат,

Эл арасын кеп бузат


Каныкей менен бу Чубак

Тегин эмес турбайбы,

Ошентип бузук кылганда

Аяш катын Арууке

Арага түшүп турганда,

Кырк чорону жыйганда

Акырын сүйлөп. Бек таштап

Кырк чоро эмес, кырк жоро,

Кыркынын жөнү кырк башка.

Кылымды бузчу көй кашка,

Түндө эшикке чыкпаган,

Коркок чоро барсыңар

Иштин жөнүн билбеген

Чоркок чоро барсыңар,

Эне болуп эл күттүк,

Эрендерди тең күттүк

Атсыз келген чорого,

Ат мингизип эр кылдык.

Эр уулу менен тең кылдык.

Тонсуз келген чорого,

Кош бадана торгой көз

Тон мыктуусун кийгиздик

Кырктын башы Кыргыл чал

Кыянат салды бу башка

Алыска минсе жез белек,

Буудан экен деп жүрдүк,

Бу айкөлүбүз Манаска

Тууган экен деп жүрдүк

Бул сөздү уккан эр Манас

Каарына келди эми,

Арууке айтса болбостон,

Өйдө карап койбостон

Нык секиртип алам деп

Аккуланы агытты.
XS
SM
MD
LG