Линктер

жума, 22-сентябрь, 2017 Бишкек убактысы 00:00

КАРА ТИЛИН КАЙРАГАН, КАЛК АЛДЫНДА САЙРАГАН АЖЫБАЙ


"Бабалардын мурасы" аттуу түрмөктүн бүгүнкү жаңы чыгарылышында "Манастагы" башкы чоролордун бири - Ажыбай баатырдын сын-сыпаты баяндалат.

Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин сыпаттоосунда Аргын кандын Ажыбайы "картаң күрөң сындуу ат минген, кара ок өтпөгөн тон кийген, ача сакал, кызыл жүздүү, эңчезер бойлуу, кең далылуу, чокусунда чоктуу, өзөгүнүн ичинде көк коргошундай огу бар, толгомолуу камчылуу" чородон.

Сагынбайдын айтуусунда Ажыбайдын аты Абдылда. Ал "башына жаман иш түшсө, капаланып кайгырбас кыраан, жазы жаак, жалпак тил, жаңылбай сөздү айткан чечен". Бир эле мезгилде күлдүргүч куудул, өткүр баатыр, айтаар сөздөн, акылдан эч бир адамга алдырбаган акылман, жетимиш уруунун тилин билген, Манастын колунан Ажы бий деген ардактуу наам алган. Кенжут калаасына жортуулга аттанганда кол башчы болуп барат.

Саякбайдын айтуусунда Ажыбай чабарман, элчи Манастын сакчысы катары да сыпаталат. Ажыбайдын чабарман элчилиги Манас өлгөндө кандарга кабар айтканда көрүнгөн. Саякбайдын сыпаттоосунда Ажыбай мындай сүрөттөлөт - айтуучу Самак Көчөрбаев:

- Аргын кандын Ажыбай,
Кара тилин кайраган,
Калк алдында сайраган,
Калысынан жанбаган,

Туура сөздү эп көргөн,
Калыстыгын эл көргөн,
Жетимиш түрлүү тил билген,
Ар кеп салса чайкаган,
Адамдын түрүн байкаган.
Бузук сөзгө барбаган
Так келтирип ар кимдин
Өзүнүн тилин кармаган,
Үзүлгөндү улаган,
Мураа болуп Манаска,
Кырк чоронун баарысын,
Ошол Ажыбай абаң жыйнаган.
Капысынан сөз тапкан,
Караңгы түндө көз тапкан,
Эркечтей элди баштаган,
Эселен душман кол салса,
Эсебин таап таштаган,
Ажыбай, Бакай акылман,
Айласын таап душмандын,
Күлүн көккө сапырган,
Кан төгүлгөн салышта
Эрлер өлгөн кагышта,
Эсебин таап душмандын,
Жарап берген намыска…
- делип сыпаталыптыр.

Тектеш

XS
SM
MD
LG